Schoolvisie

Waarden

1. Iedereen is VIP

Elk kind, elke ouder en elk personeelslid is gelijkwaardig in onze school, dit betekent dat de eigenheid van iedereen aanvaard wordt, vanuit een wederkerige relatie.
We leggen de lat hoog voor elke leerling, daarom is differentiatie een evidentie.
We gaan op zoek naar de talenten van elke leerling / leerkracht en benutten deze zo goed mogelijk.

2. Leerplezier

Kinderen leren graag als er een positief klasklimaat aanwezig is met respectvolle communicatie, humor, voorbeeldfunctie leerkracht, …
Het inzetten van verschillende werkvormen en een duidelijke klasstructuur dragen bij tot leerplezier. 
Ook de inhoudelijke expertise van de leerkracht(en) heeft een grote invloed op de manier waarop de leerlingen het leren ervaren. Daarom is voortdurend bijleren van elkaar (co-teaching) en van anderen belangrijk.

3. Samenwerken

We werken met gans het team doelgericht aan de vooropgestelde uitdagingen, waarbij alle neuzen in dezelfde richting staan. Dit bekomen we door samen te werken in werkgroepen en via co-teaching.
Met co-teaching spelen we beter in op elkaar, omarmen we en versterken we positieve kanten, ondersteunen we werkpunten en ver’beter’en we samen. We bereiden samen voor, plannen samen en geven samen les vanuit een gelijkwaardige relatie. Zo wordt de productiviteit, de opvolging, de interactie en de slaagkans van de leerlingen vergroot.
We groeien in samenwerking met ouders door elkaars expertise te delen. Op die manier wordt de klaswerking versterkt.

4. Respectvol / verdraagzaamheid

Respect voor leerlingen en leerkrachten leidt op termijn tot een betere samenleving. 
Dit doen we door:  
•    elkaars mening respecteren
•    interesse tonen voor de cultuur van elke leerling
•    andere talen aanvaarden
•    respect voor de thuissituatie
•    eerlijk zijn tov elkaar
•    op een open manier met elkaar leren omgaan
•    leren conflicten oplossen
•    grenzen kennen
•    anderen ruimte geven
•    respect voor materiaal
•    respect voor elkaars geloof
Zowel het KiVa-project als de AN-werking ondersteunen dit.                           

5. Zelfvertrouwen

We dagen kinderen uit om het beste van zichzelf te geven. Dit stimuleren we door kinderen positieve feedback te geven, gekoppeld aan hun (werk)gedrag. Bvb. ‘Je hebt heel goed je stappenplan gebruikt om deze taak te maken. Stap 5 lukt nog niet helemaal, maar daar oefenen we samen aan tijdens de volgende les.’
Door de leerlingen problemen te laten oplossen en te laten experimenteren, krijgen ze meer zelfvertrouwen en groeit de zelfstandigheid. Zo kunnen talenten groeien.

Missie

Onze school heet ‘Dubbelsprong’, daarmee bedoelen we dat elk kind verder geraakt door een specifieke aanpak. Deze aanpak wordt vooral gekenmerkt door de co-teaching. Deze ‘dubbele’ ondersteuning zorgt voor meer handen, meer ogen en dus meer resultaat.

Schoolvisie

Onze waarden ‘Iedereen is VIP, leerplezier, samenwerken, respectvol / verdraagzaamheid en zelfvertrouwen’ worden gerealiseerd door in te zetten op de volgende bouwstenen: 

  • gelijke kansen
  • teamgeest
  • welbevinden leerkrachten en leerlingen

Aan deze bouwstenen zullen we nog beter kunnen werken door de nieuwe start van ‘ Dubbelsprong’ in schooljaar 2018-2019. We gaan kwalitatief groeien door co-teaching en andere doelgerichte initiatieven. 
We zorgen voor een sterke onderlinge communicatie, werken met flexibele klasopstellingen en werken aan bewuste schoolkeuze zodat we een buurtschool zijn met uitstraling.
Deze uitstraling bekomen we door te werken met een gemotiveerd team dat zin heeft voor professionalisering en gerichte contacten heeft met ouders.
Dubbelsprong heeft, omwille van zijn nieuwe eigenheid, een meerwaarde in het Mechelse GO scholenaanbod. 

Waarom leren in Dubbelsprong?

Onze leerlingen worden unieke wereldburgers in de maatschappij. Zij kunnen hun eigen toekomst invullen en de opgedane kennis, vaardigheden, sociale vaardigheden en opgebouwde zelfstandigheid / zelfvertrouwen functioneel inzetten. 

Wie leert in Dubbelsprong?

Onze schoolpopulatie bestaat uit een waaier van culturen en thuistalen, deze diversiteit geeft een meerwaarde om te leren van elkaar. Elk kind draagt een rugzakje met verschillende talenten, andere thuissituatie, andere mogelijkheden en een andere eigenheid. Onze leerlingen komen vooral uit de schoolomgeving. Onze school is een onthaalschool voor anderstalige nieuwkomers.


Wat leren we in Dubbelsprong?

We stellen de basiskennis van de leerplannen (gekoppeld aan ontwikkelingsdoelen en eindtermen) voorop. Daarbij zijn alle leergebieden (Nederlands, Wiskunde, Wereldoriëntatie, Muzische Vorming, Lichamelijke opvoeding en Frans) belangrijk. We werken aan totale ontwikkeling, dit wil zeggen  kennis, socio-emotionele, creatieve en andere vaardigheden en attitudes.  


Hoe leren we in Dubbelsprong?

In onze aanpak vallen de volgende elementen op:

  • co-teaching
  • verschillende werkvormen
  • differentiatie
  • geïntegreerde AN-werking
  • ouderparticipatie
  • Onze school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de verschillende leergebieden. De voorbije jaren werd er vooral gefocust op Wereldoriëntatie en Nederlands. De specifieke aanpak hiervan is terug te vinden in de visieteksten Wereldoriëntatie en Nederlands. 

De komende jaren zal de school doelgericht aan kwaliteitsverhoging werken bij Wiskunde en Muzische vorming. 
Bij alles wat we leren staat een veilig klasklimaat en leerplezier centraal. Er wordt geleerd in de klas maar ook buiten de klas. Daarom vinden we het belangrijk om de speelplaats gericht te verrijken, gerichte didactische uitstappen te  doen, …